ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

കാരായി രാജന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാട്യം
മെമ്പറുടെ പേര് കാരായി രാജന്‍
വിലാസം താഴെപുതിയ വീട്, സി.എച്ച് നഗര്‍, കതിരൂര്‍-0
ഫോൺ 9446210401
മൊബൈല്‍ 9447726277
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എഴാം തരം
തൊഴില്‍ ഇല്ല