തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 തഴുത്തല ശ്യാംകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
2 പുഞ്ചിരിച്ചിറ രഞ്ജിത്ത് എ എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
3 ആലുംകടവ് ഡൈനേഷ്യ റോയ്സണ്‍ മെമ്പര്‍ കോണ്‍ (എസ്) വനിത
4 പ്ലാക്കാട് ആര്‍ കലാദേവി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 ഫാര്‍മേഴ്സ് ബാങ്ക് സജിത രംഗകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 കുണ്ടുമണ്‍ അനീഷ നിസ്സാം എസ് മെമ്പര്‍ കോണ്‍ (എസ്) വനിത
7 ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഹരികുമാര്‍ ബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 വെളിച്ചിക്കാല ഏലിയാമ്മ ജോണ്‍സണ്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 കുമ്മല്ലൂര്‍ ഷാജി എല്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 കട്ടച്ചല്‍ അനില്‍ കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 കൈതക്കുഴി രഞ്ജു റ്റി ജി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
12 മൈലക്കാട് ശ്രീകല സുനില്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
13 ഇത്തിക്കര രാജു ജി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
14 ഒറ്റപ്ലാമൂട് രേഖ എസ് ചന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
15 ആനക്കുഴി നദീറാ കൊച്ചസ്സന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
16 പടിഞ്ഞാറേ മൈലക്കാട് പ്ലാക്കാട് ടിങ്കു മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി ജനറല്‍
17 കൊട്ടിയം കിഴക്ക് മനീഷ മുളി കൊട്ടിയം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
18 വെണ്‍മണിച്ചിറ ഷീല ബിനു പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി വനിത
19 കൊട്ടിയം ആര്‍ സാജന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
20 തഴുത്തല തെക്ക് ദീപ്തി എസ് ആര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത