സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ -പദ്ധതി

  • തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2019-20 ലെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി –സ്പില്‍ ഓവര്‍ പ്രോജക്ടുകള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഭേദഗതി വരുത്തി അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്
  • ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2019–20 - 2018-19 – ലെ ട്രഷറി ക്യുവിലുള്ള ബില്ലുകളുടെ തുക മാറുന്നതിനും സ്പില്‍ ഓവര്‍ പദ്ധതികള്‍ക്കുമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
  • കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ -സുലേഖ സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പദ്ധതികള്‍ സ്പില്‍ ഓവര്‍ ആയി 2018-19 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുമതി
  • ജനകീയാസൂത്രണം –തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം നേടുന്നതിനുള്ള സമയക്രമം നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ്
  • പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന മുറി നിർമ്മിച്ച് നൽകൽ പദ്ധതി -പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ -സബ് സിഡി–അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ രേഖ-പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവ്
  • അടുക്കള മുറ്റത്തെ കോഴിവളർത്തൽ പദ്ധതി -പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ -സബ് സിഡി–അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ രേഖ-പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവ്
  • തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്
  • പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ -സബ് സിഡി ധന സഹായം –അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ രേഖ –കൂടുതല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തല്‍
  • പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ -സബ്സിഡി ധന സഹായം –അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ രേഖ –കൂടുതല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തല്‍
  • പദ്ധതി മാര്‍ഗ രേഖ – മുട്ടക്കോഴികള്‍ -ശാസ്ത്രീയമായി തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഹൈ ഡെന്‍സിറ്റി ഫ്രൈം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൂട്-നിബന്ധന