തൃശൂര്‍ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം

Posted on Friday, March 6, 2020

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - തൃശൂര്‍ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം


സ്ഥലം : ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഭവന്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാള്‍ , തൃശൂര്‍
തിയ്യതി : 9 മാര്‍ച്ച് 2020, ഉച്ചക്ക് 3 മണിക്ക്

Content highlight
Thrissur DPC Meeting