ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് || മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (വയനാട്) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ.കെ.സി.മൈമുനവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തരുവണ
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.കെ.സി.മൈമുന
വിലാസം കൊപ്പര ഹൌസ്, വെള്ളമുണ്ട, കട്ടയാട്-670731
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497400505
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല