കുടുംബശ്രീ 'സമന്വയം' ക്യാമ്പെയിന് തുടക്കം

Posted on Tuesday, November 22, 2022
കുടുംബശ്രീ തയാറാക്കിയ ഗ്രാമീണ ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പദ്ധതി/നഗര ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പദ്ധതി രേഖകളിലെ ആവശ്യങ്ങള് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2023-24ലെ വാര്ഷിക പദ്ധതിയുമായി സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവര്ത്തനം സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിനായി 'സമന്വയം 2022' ക്യാമ്പെയ്നുമായി കുടുംബശ്രീ.
 
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സി.ഡി.എസിന്റെ ചുമതലയുള്ള പരിശീലന ടീം അംഗങ്ങള്ക്ക് നവംബര് 18ന് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇവര് സി.ഡി.എസ് ഭരണ സമിതിക്ക് പരിശീലനം നല്കും.
മെമ്പര് സെക്രട്ടറി, പ്ലാന് ക്ലര്ക്ക്, സി.ഡി.എസ് ചെയര്പേഴ്സണ്, ഉപസമിതി കണ്വീനര്മാര്, അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നിവര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞവര്ഷം തയാറാക്കിയ ഗ്രാമീണ/നഗര ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പദ്ധതികള് നാളതീകരിക്കും. 23ന് ക്യാമ്പെയ്ന് വേണ്ടി പ്രത്യേക സി.ഡി.എസ് യോഗവും 25, 26 തീയിതികളില് വാര്ഡ് മെമ്പറെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് പ്രത്യേക എ.ഡി.എസ് പൊതുസഭയും നടത്തും.
 
നവംബര് 27ന് വര്ക്കിങ് ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തില് 13 വിഷയങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് സി.ഡി.എസ് കരട് പദ്ധതികള് തയാറാക്കും. ഇപ്രകാരം ക്യാമ്പെയ്ന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മുന്നോട്ട് പോകും.
 
ds

 

Content highlight
samanyam campigan starts