ലൈഫ് മിഷനില്‍ എം.ഐ.എസ് വിദഗ്ദ്ധര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Friday, January 11, 2019

ലൈഫ് മിഷനില്‍ എം.ഐ.എസ് വിദഗ്ദ്ധര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് കരാര്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. തസ്തികയുടെ പേരും യോഗ്യതയും ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു.

തസ്തിക എം.ഐ.എസ് വിദഗ്ദ്ധര്‍ (സംസ്ഥാന തലം)
യോഗ്യത / പ്രവൃത്തി പരിചയം ഗവ. അംഗീകൃതസ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്/ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജിയില്‍ ബിരുദവും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയില്‍ രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും ആപ്ളിക്കേഷന്‍ ഡവലപ്മെന്‍റിലും ഡാറ്റാബെയ്സ് ഡവലപ്മെന്‍റിലും ഉളള പ്രവ്യത്തിപരിചയം അഭികാമ്യം
പ്രതിമാസ ശമ്പളം 30,000 രൂപ
അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി 17 ജനുവരി 2019

നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ബയോഡാറ്റ സഹിതമുള്ള അപേക്ഷകള്‍ lifemissionkerala@gmail.com ല്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.