ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റ്റി സഹദേവന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഞക്കനാല്‍ കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് റ്റി സഹദേവന്‍
വിലാസം അരിവണ്ണൂര്‍ വയലില്‍, ഞക്കനാല്‍, കൃഷ്ണപുരം-690533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129792238
വയസ്സ് 74
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍