ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കോട്ടീരേത്ത് ശ്രീഹരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പനയന്നാര്‍കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് കോട്ടീരേത്ത് ശ്രീഹരി
വിലാസം കടുവിനാല്‍ തറയില്‍, കാപ്പില്‍ മേക്ക്, കൃഷ്ണപുരം-690533
ഫോൺ 04792439906
മൊബൈല്‍ 9400140447
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍