ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പാറയില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുളളിക്കണക്ക് തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് പാറയില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍
വിലാസം പാറയില്‍, കാപ്പില്‍ കിഴക്ക്, കൃഷ്ണപുരം-690533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447276218
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍