ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മഠത്തില്‍ ബിജുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ദേശത്തിനകം
മെമ്പറുടെ പേര് മഠത്തില്‍ ബിജു
വിലാസം മഠത്തില്‍, ദേശത്തിനകം, പെരുങ്ങാല-690559
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497603851
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍