ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.എം രവിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചുനക്കര നടുവില്‍ കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് പി.എം രവി
വിലാസം പ്ലാവിളയില്‍, ചുനക്കര നടുവില്‍, ചുനക്കര-690534
ഫോൺ 9562786938
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല