ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സിന്ധു.കെ (സിന്ധു ബിനു)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കല്ലുമല
മെമ്പറുടെ പേര് സിന്ധു.കെ (സിന്ധു ബിനു)
വിലാസം ബിജിത്ത് ഭവനം, കല്ലുമല, കല്ലുമല-690110
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7025518977
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് റ്റു
തൊഴില്‍