ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുമേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സീഡ് ഫാം
മെമ്പറുടെ പേര് സുമേഷ്
വിലാസം സൌപര്‍ണ്ണിക, അറുന്നൂറ്റിമംഗലം, അറുന്നൂറ്റിമംഗലം-690110
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846963125
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്