ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബീന വിശ്വകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അറുനൂറ്റിമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് ബീന വിശ്വകുമാര്‍
വിലാസം അമ്മഞ്ചേരിവടക്കതില്‍, അറുന്നൂറ്റിമംഗലം, അറുന്നൂറ്റിമംഗലം-690110
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7025415636
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍