ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ.കോശി.എം.കോശിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാങ്കാംകുഴി ടൌണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ.കോശി.എം.കോശി
വിലാസം മാങ്കോയിക്കല്‍, കല്ലിമേല്‍, കല്ലിമേല്‍-690590
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447157135
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഭിഭാഷകന്‍