ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജോര്‍ജ്.ജെ.തോമസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കല്ലിമേല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ജോര്‍ജ്.ജെ.തോമസ്
വിലാസം ജ്യോതി ഭവനം, കല്ലിമേല്‍, കല്ലിമേല്‍ പി.ഒ-690507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7561091863
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കൃഷി