ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വത്സലകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊച്ചാലുംമൂട്
മെമ്പറുടെ പേര് വത്സലകുമാരി
വിലാസം വാലുപറമ്പില്‍, കൊച്ചാലുംമൂട്, കൊച്ചാലുംമൂട്-690509
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447504163
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ആശവര്‍ക്കര്‍