ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗോകുല്‍ രംഗന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുന്നം എച്ച്.എസ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഗോകുല്‍ രംഗന്‍
വിലാസം കൊച്ചുപ്ലാവിള പടീറ്റതില്‍, കുന്നം, കുന്നം-690108
ഫോൺ 9633971021
മൊബൈല്‍ 9562767437
വയസ്സ് 27
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍