ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉഷവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുന്നം
മെമ്പറുടെ പേര് ഉഷ
വിലാസം വാഴയില്‍ കിഴക്കതില്‍, കുന്നം, കുന്നം-690108
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497113039
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍