ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അമ്പിക സത്യനേശന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തഴക്കര എ
മെമ്പറുടെ പേര് അമ്പിക സത്യനേശന്‍
വിലാസം മെലേകിഴക്കേതില്‍, തഴക്കര, തഴക്കര-690102
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547209884
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍