ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉഷാകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ബുധനൂര്‍ കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ഉഷാകുമാരി
വിലാസം പുതുമന കൃഷ്ണ വിലാസം, ബുധനൂര്‍, ബുധനൂര്‍-689510
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495107148
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ജനസേവനം