ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുജാത. റ്റിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടമ്പൂര്
മെമ്പറുടെ പേര് സുജാത. റ്റി
വിലാസം പനനില്‍ക്കുംതുണ്ടിയില്‍, കടമ്പൂര്‍, ബുധനൂര്‍-689510
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7025861083
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം