ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഇ ഇ ഇഷാദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ദൈവവെളി ക്ഷേത്രം
മെമ്പറുടെ പേര് ഇ ഇ ഇഷാദ്
വിലാസം ഇഫാദ് മന്‍സില്‍, ചന്തിരൂര്‍, ചന്തിരൂര്‍-688537
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895034323
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്