ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം പി ബിജുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോട്ടപുറം
മെമ്പറുടെ പേര് എം പി ബിജു
വിലാസം മാതേനവെളി, അരൂര്‍, അരൂര്‍-688534
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895245274
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി കോം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്