ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലാലി സരസ്വതിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കളവംകോടം
മെമ്പറുടെ പേര് ലാലി സരസ്വതി
വിലാസം മാമൂട്ടിച്ചിറ, കളവംകോടം, കളവംകോടം-688524
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446236965
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ സേവനം