ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കവിത ഷാജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് രാമവര്‍മ്മ ഹൈസ്കൂള്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കവിത ഷാജി
വിലാസം കേശവീയം, വയലാര്‍, വയലാര്‍-688536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606773847
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ആശാ വര്‍ക്കര്‍