ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ വിനീഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എട്ടുപുരക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ വിനീഷ്
വിലാസം വാണിയംകാട്, വയലാര്‍, വയലാര്‍-688536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947757801
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ മരപ്പണി