ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റാഹില സി.ഇവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഹൈസ്ക്കൂള്‍
മെമ്പറുടെ പേര് റാഹില സി.ഇ
വിലാസം തോട്ടാളശ്ശേരി നികര്‍ത്ത്, അരൂക്കുറ്റി, അരൂക്കുറ്റി-688535
ഫോൺ
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 10-ാം തരം
തൊഴില്‍ ആശ വര്‍ക്കര്‍