ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രകാശന്‍ വി.എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നദുവത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രകാശന്‍ വി.എ
വിലാസം വെള്ളപ്പനാട്ട്ച്ചിറ, നദുവത്ത് നഗര്‍, നദുവത്ത് നഗര്‍-688526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8089062784
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 10
തൊഴില്‍ കൂലി