ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്യ രാജുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്യ രാജു
വിലാസം പോച്ചയില്‍, ആദിനാട് തെക്ക്, കാട്ടില്‍കടവ്-690542
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086725640
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഗ്രാഡ്യുവേഷന്‍
തൊഴില്‍