"സാലറി ചലഞ്ച് " ഏറ്റെടുത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജീവനക്കാര്‍ - അരക്കോടിയിലേറെ രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക്

Posted on Thursday, August 30, 2018

"സാലറി ചലഞ്ച് " ഏറ്റെടുത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജീവനക്കാര്‍ അരക്കോടിയിലേറെ രൂപ  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നല്‍കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.