കാലവർഷക്കെടുതികൾ നേരിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സാങ്കേതിക വിഭാഗം സർക്കുലർ