ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാന്‍ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ