തിരുവനന്തപുരം ജില്ല- വാമനപുരം,ഒറ്റൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ -വസ്തു നികുതി പിരിവ്(2017-2018)100%

Posted on Tuesday, April 3, 2018

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ വാമനപുരം,ഒറ്റൂര്‍  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ 2017-2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വസ്തു നികുതി പിരിവ്  നിയമ പരമായ മറ്റ് വ്യവഹാരങ്ങള്‍ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ 100 ശതമാനം കൈവരിച്ചു

Content highlight