തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ചെലവ് (പെന്‍ഡിങ്ങ് ബില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ)  92.99 % ൽ എത്തി റെക്കോഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Posted on Monday, April 1, 2019

തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ചെലവ് (പെന്‍ഡിങ്ങ് ബില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ)  92.99 % ൽ എത്തി റെക്കോഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു.