പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധപ്രവർത്തനം-മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ