പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ തകര്‍ന്നു പോയ ശൌചാലയ നിർമാണം സംബന്ധിച്ച്

Posted on Friday, February 15, 2019

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 156/2019/തസ്വഭവ Dated 25/01/2019
പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭാഗികമായോ പൂര്‍ണമായോ തകര്‍ന്നു പോയ ശൌചാലയങ്ങള്‍ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സഹിതം പുതുക്കി പണിയുന്നതിനു ബി പി എല്‍ ഇതര വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് കൂടി ഒരു യൂണിറ്റിനു 5000 രൂപ നിരക്കില്‍ പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഇന്‍സെന്റീവ് ഗ്രാന്റ് ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് തുക നല്‍കുന്നതിനു അനുമതി