2019-20 ലെ ബഡ്ജറ്റില്‍ പഞ്ചായത്ത് രാജ്/ നഗരപാലിക സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍