സാങ്കേതിക പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി 2018-19, 29 മാര്‍ച്ച്‌ 2019 വരെ