സാങ്കേതിക പദ്ധതികളുടെ പദ്ധതി ചെലവ് 2020 ജനുവരി 14 വരെ

Posted on Wednesday, January 15, 2020

Sl No LB Type LBs Dev Fund Expenditure Expenditure %
1 Grama Panchayat 941 135982.38 45196.96 33.24
2 Block Panchayat 152 41289.20 13228.85 32.04
3 District Panchayat 14 57279.58 16119.79 28.14
4 Muncipality 87 63241.52 17172.03 27.15
5 Corporation 6 59874.45 14634.36 24.44
6 Grand Total 1200 357667.14 106351.99 29.73

* Expenditure including treasury pending bills
** Amount in Lakhs

District wise

Sl No District Dev Fund Expenditure Expenditure %
1 Pathanamthitta 11972.17 4031.97 33.68
2 Malappuram 34787.78 11545.30 33.19
3 Idukki 20114.86 6602.09 32.82
4 Palakkad 33062.84 10709.46 32.39
5 Kozhikode 32031.68 10092.75 31.51
6 Kannur 22327.12 6949.11 31.12
7 Kasargod 13320.62 4118.62 30.92
8 Kollam 29317.81 8738.31 29.81
9 Kottayam 18670.58 5534.91 29.65
10 Alappuzha 19267.89 5317.02 27.60
11 Wayanad 11623.88 3189.82 27.44
12 Thiruvananthapuram 46152.70 12413.26 26.90
13 Thrissur 30399.78 8149.95 26.81
14 Ernakulam 34617.42 8959.42 25.88
15 Grand Total 357667.14 106351.99 29.73