തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം.

Posted on Wednesday, December 5, 2018

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നാല് തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരം നൽകി. വിളപ്പിൽ, മുദാക്കൽ, മലയിൻകീഴ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും പദ്ധതി രേഖയ്ക്കാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ജില്ലാ പദ്ധതിയിൽ ഉയർന്ന  നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ച സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളും ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളും ഉൾപ്പെടെയാണ് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാർഷിക പദ്ധതിരേഖ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചത്. അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണവും അടങ്കലും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

  • വിളപ്പിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 199 ; 815.25 ലക്ഷം, 
  • മുദാക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 141; 899.38 ലക്ഷം, 
  • മലയിൻകീഴ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 186; 843.75 ലക്ഷം, 
  • നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 61; 777.39 ലക്ഷം.