2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ നിര്‍വഹണം –നിര്‍ദേശം-സര്‍ക്കുലര്‍