പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം 2019

Panchayat day

പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം 2019  വെബ്  സൈറ്റ് ഉൽഘാടനം കേരള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ. വിശ്വംഭരൻ പണിക്കർ, തൃശൂർ  ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ.വിനയനെ (മടക്കത്തറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിച്ചു നിർവഹിക്കുന്നു

പഞ്ചായത്ത്‌ ദിനാഘോഷം   വെബ്  സൈറ്റ്

panchayatday-2019

 

 

..

 

പഞ്ചായത്ത്‌ ദിനാഘോഷം –സോവനീര്‍ അച്ചടിക്കുവാനുള്ള ടെണ്ടര്‍

പഞ്ചായത്ത്‌ ദിനാഘോഷം –സോവനീര്‍ -പരസ്യ നിരക്ക് –ഫോം

പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ്

പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം സെമിനാറുകള്‍

പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം-മത്സരങ്ങള്‍-അറിയിപ്പുകള്‍ 

പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം -ബാഗ്‌ ടെണ്ടര്‍-06.02.2019

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 112/2019/തസ്വഭവ Dated 21/01/2019പഞ്ചായത്ത്‌ ദിനാഘോഷം –ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ തനതു ഫണ്ട്/ജനറല്‍ പര്‍പ്പസ് ഗ്രാന്റില്‍ നിന്നും തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കിഉത്തരവ് 

പഞ്ചായത്ത്‌ ദിനാഘോഷം –ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ തനതു ഫണ്ട്/ജനറല്‍ പര്‍പ്പസ് ഗ്രാന്റില്‍ നിന്നും തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി

പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം – രജിസ്ട്രേഷന്‍ &അക്കോമഡേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം – ജില്ല നിശ്ചയിച്ചതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം

പഞ്ചായത്ത്‌ ദിനാഘോഷം ഫെബ്രുവരി 18,19 തിയതികളില്‍ തൃശ്ശൂരില്‍ -അനുബന്ധ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യങ്ങള്‍(31.01.2019)

പഞ്ചായത്ത്‌ ദിനാഘോഷം2019 ഫെബ്രുവരി 18,19 തിയതികളില്‍ തൃശ്ശൂരില്‍ -അനുബന്ധ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ (25.01.2019)

പഞ്ചായത്ത്‌ ദിനാഘോഷം2019 ഫെബ്രുവരി 18,19 തിയതികളില്‍ തൃശ്ശൂരില്‍ -അനുബന്ധ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ (23.01.2019)