തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി 19 ഒക്ടോബര്‍ 2017

Posted on Thursday, October 26, 2017

Expenditure

pan1

plan2

Table1

Treasury Bill Status

Treasury-Bill-Status

Treasury-Bill-table

 

Plan fund expenditure of Local Government Institutions as on 19 October 2017

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി