റോഡുകള്‍ ടാറിങ്ങിന് ഷ്രഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗം മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് സംസ്ഥാനതല മോണിറ്ററിംഗ്‌ കമ്മിറ്റി

Posted on Monday, May 13, 2019

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പൊതു മരാമത് വകുപ്പിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള/ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റോഡുകള്‍ ടാര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിശ്ചിത ശതമാനം ഷ്രഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം കര്‍ശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും ആയത് വിലയിരുത്തുന്നതിനും സംസ്ഥാന തല മോണിറ്ററിംഗ്‌ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്‍

  1. എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍, ഹരിതകേരളം മിഷന്‍ (അധ്യക്ഷ)
  2. ഡയറക്ടര്‍, നഗരകാര്യ വകുപ്പ്
  3. ഡയറക്ടര്‍, പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്
  4. ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ (റോഡ്സ്), പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്
  5. ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്
  6. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍, ശുചിത്വ മിഷന്‍
  7. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍, ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് 

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 966/2019/തസ്വഭവ Dated 10/05/2019