സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ 65/2019/ധന Dated 05/07/2019 താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞു വച്ച ഉത്തരവ്

Posted on Sunday, July 7, 2019

സര്‍ക്കുലര്‍ SFC-B3/39/2019-Fin Dated 06/07/2019

സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണ ഭോക്തക്കളുടെ /അപേക്ഷകരുടെ ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ പരിശോധന –സ്പഷ്ടീകരണം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞു വച്ച ഉത്തരവ്