സംസ്ഥാനത്ത് പി.വി.സി. ഫ്ലെക്സ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

Posted on Friday, August 30, 2019

സംസ്ഥാനത്ത് പി.വി.സി. ഫ്ലെക്സ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

സ.ഉ.(കൈ) നം. 111/2019/തസ്വഭവ 29 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2019

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ പരസ്യ പ്രിന്‍റിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും പുന:ചംക്രമണം ചെയ്യാവുന്ന വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രിന്റിംഗ് ജോലികള്‍ മാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പൊതുജനശ്രദ്ധ വരത്തക്കവിധം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഉത്തരവില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്