വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണയായി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാര്‍ച്ച്‌ 31 വരെ പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു

Posted on Wednesday, February 13, 2019

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 273/2019/തസ്വഭവ തിയ്യതി 08/02/2019

വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണയായി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് 31.03.2019 വരെ പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ്