ലൈഫ് പദ്ധതിക്കായി മാറ്റി വച്ച തുക ചെലവഴിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍-18.02.019